slide
slide
slide
slide
slide
slide

Doradztwo Budowlane Dariusz Krupa

Zakres usług:

  • przeglądy budowlane, tj. kontrole okresowe stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego. W tym kontrole "pięcioletnie", "roczne" i "półroczne" (te ostatnie dla budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2);
  • sprawowanie nadzoru inwestorskigo, w tym nad robotami w obiektach zabytkowych;
  • kierownictwo robót budowlanych (kierownik budowy, kierownik robót w branży konstrukcyjno - budowlanej);
  • projektowanie obiektów budowlanych, adaptacje projektów typowych do warunków lokalnych wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę;
  • remonty mieszkań w budynkach wielorodzinnych i jednorodzinnych, ze szczególnym uwzględnieniem wysokiej jakości wykonania;
  • kosztorysowanie robót, szacowanie wartości inwestycji;
  • opinie techniczne, ocena stanu technicznego;
  • zastępstwo inwestycyjne;
  • zarządzanie nieruchomościami.

Poza tym, wszelkie porady z zakresu budownictwa ogólnego w branży konstrukcyjno - budowlanej.
 Uprawnienia budowlane nr UAN.VI-6/3/15/91
Polska Izba Inżynierów Budownictwa nr DOŚ/BO/0125/05
Licencja zarządcy nieruchomości nr 15277

Płatnik podatku VAT, nr NIP: 886-109-14-97